Suoraan sisältöön

Tällä sivulla on tietoa osallisuudesta Etelä-Savossa. Asukkaiden osallisuus on Etelä-Savon voimavara. 

Tästä aukeaa Etelä-Savon osallisuusohjelma (.pdf).

Nuorten ääni

”Julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon”.
(Perustuslaki 14 §)

Nuorten ääni

Osallisuus täydentää päätöksentekoa ja osallisuuden kanavat täydentävät edustuksellista demokratiaa. Kansalaisille tarvitaan suoria vaikutuskanavia edustuksellisen demokratian rinnalle.

Osallisuuden vahvistamisella on suuri painoarvo Etelä-Savon kehittämisessä. Osallisuutta tarkastellaan kansalaisten näkökulmasta ja laajasti eri hallinnonalat läpäisevänä toimintana. Virallisten osallisuuskanavien toimivuutta ja vaikuttavuutta kehitetään samalla, kun luodaan uusia joustavia muotoja kansalaisten osallisuuden vahvistamiseksi muun muassa digitaalisuutta hyödyntäen.

Osallisuus vahvistaa luottamusta hallintoon. Osallisuutta kehitetään kohti kansalaisten ja hallinnon edustajien tasavertaista vuoropuhelua. Hyvä hallinto edellyttää kansalaisten luottamusta ja hyväksyntää, ja osallisuuskanavat lisäävät vuorovaikutusta kansalaisten ja hallinnon välillä. Asukkaat ja palvelujen käyttäjät saavat usein äänensä parhaiten kuuluviin erilaisten yhdistysten ja järjestöjen kautta. Yhteisöön kuuluminen ja vaikuttaminen luo hyvinvointia. Palvelujen vaikuttavuus lisääntyy, kun niitä kehitetään yhdessä asiakkaiden kanssa.

Kansalaisten aktiivisuus luo myönteistä ilmapiiriä ja lisää alueen elinvoimaa. Osallisuus on olennainen osa demokratian toteutumista. Osallisuus luo tasa-arvoa ja eheyttä. Osallisuus on aluekehityksen voimavara. Se luo myönteistä ilmapiiriä ja saa asukkaat mukaan maakunnan ja alueiden kehittämiseen. Osallisuuden avulla kansalaisten ja yhteisöjen asiantuntemus ja resurssit saadaan käyttöön.

Osallisuusohjelma toimii osallisuuden työkaluna. Vaikuta – Asukkaiden osallisuus Etelä-Savon voimavarana- ohjelma (Linkki) on syntynyt laajapohjaisen toimijaverkoston yhteisen ideoinnin ja suunnittelun pohjalta. Verkostosta on koottu osallisuupöytä, joka vastaa osallisuusohjelman seurannasta ja ohjaa ja tukee Etelä-Savon osallisuusohjelman toimeenpanoa. Etelä-Savon maakuntaliitto vastaa osallisuuspöydän toimintaedellytyksistä ja kokoonkutsumisesta.”

Seuraa osallisuuden etenemistä Etelä-Savossa

Etelä-Savon maakuntaliiton uutiskirje Jousi

Nuorten ääni Etelä-Savossa uutiskirje

Etelä-Savon nuoret vaikuttajat Facebookissa

YhES Järjestöneuvottelukunta Facebookissa

Etelä-Savon osallisuusohjelma julkaistiin Vaikuta-seminaarissa
Etelä-Savon osallisuusohjelma julkaistiin Vaikuta-seminaarissa

07.02.2020

Etelä-Savon maakunnan tuoreen osallisuusohjelman tavoitteena on ottaa maakunnan asukkaat mukaan maakunnan kehittämisen voimavaraksi ja saada maakunnan asukkaiden äänet kuuluville. Osallisuus tarkoittaa ohjelmassa kansalaisten ja julkishallinnon välistä suhdetta. Ohjelman visio on, että kaikilla asukkailla on mahdollisuus olla mukana vaikuttamassa maakunnan asioihin.

Maakuntauudistuksen perintönä syntyi osallisuusohjelma

06.02.2020

Vaikuta – asukkaiden osallisuus Etelä-Savon voimavarana osallisuusohjelman visio on ”Haluamme Etelä-Savosta aktiivisten ihmisten maakunnan, jossa ihmiset välittävät toinen toisistaan. Kaikilla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa yhteisten asioiden hoitamiseen. ”