Tietopalvelu

TIEDOTTEET JA UUTISET


Maakuntahallituksen kokoustiedote 27.8.2018

Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui maanantaina 27.8. Mikkelissä syyskauden ensimmäiseen kokoukseensa. Ajankohtaiskatsauksessa maakuntajohtaja Pentti Mäkinen nosti esille Heinäveden kaivoshankkeen. Maakuntauudistuksen tilannekatsauksessa käsiteltiin uudistuksen aikataulumuutos ja sen vaikutukset liiton toimintaan ja talouteen vuosina 2019-2021. Kokouksessa linjattiin maakuntaliiton osallistuminen perusteilla olevaan kolmen maakunnan talous- henkilöstö- ja ICT-hallinnon yhtiöön. Muut päätösasiat liittyivät hankerahoitukseen ja Etelä-Savon vuoden 2018 kylän nimeämiseen.

Kokouksessa kukitettiin Suomen tasavallan presidentin 27.6. nimeämät maakuntaneuvokset Pekka Selenius ja Jarkko Wuorinen.

Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui maanantaina 27.8. Mikkelissä syyskauden ensimmäiseen kokoukseensa. Ajankohtaiskatsauksessa maakuntajohtaja Pentti Mäkinen nosti esille Heinäveden kaivoshankkeen. Maakuntauudistuksen tilannekatsauksessa käsiteltiin uudistuksen aikataulumuutos ja sen vaikutukset liiton toimintaan ja talouteen vuosina 2019-2021. Kokouksessa linjattiin maakuntaliiton osallistuminen perusteilla olevaan kolmen maakunnan talous- henkilöstö- ja ICT-hallinnon yhtiöön. Muut päätösasiat liittyivät hankerahoitukseen ja Etelä-Savon vuoden 2018 kylän nimeämiseen.

MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS AJANKOHTAISIIN ASIOIHIN
Lisätietoja: Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen. puh. 050 500 2584

Heinäveden kaivoshanke

Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen kertoi ajankohtaiskatsauksessa Heinäveden kaivoshankkeesta. Malminetsintään erikoistunut brittiläisen Beowulf Miningin suomalainen tytäryhtiö Fennoscandian Resources haluaa perustaa kunnan alueelle grafiittikaivoksen. Suunniteltu kaivosalue sijaitsee Heinäveden Lajunlahdessa Varisveden ja Kermajärven välissä. 

Etelä-Savon maakuntahallitus on erityisen huolestunut kaivoshankkeen mahdollisista ympäristövaikutuksista. Hallitus totesi, että ympäristövaikutuksista ja niiden ehkäisystä tarvitaan lisätietoa. Hankkeesta käydään keskustelua myös kaivosyhtiön kanssa. Maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen esitti yhteydenottoa muihin Saimaan maakuntiin, jotta maakuntien kesken voidaan muodostaa yhteinen kanta kaivoshankkeeseen. Tämän todettiin olevan osa asian jatkovalmistelua. Kaivosasian käsittely jatkuu maakuntahallituksen syyskuun kokouksessa.

Talous 

Maakuntauudistuksen toteutumisaikataulu vaikuttaa olennaisesti Etelä-Savon maakuntaliiton talouden suunnitteluun. Aikataulusta saatiin lisätietoa kesällä, kun Suomen pääministeri ilmoitti uudistuksen siirtymisestä vuodella eteenpäin vuoden 2021 alkuun. Lait saadaan eduskunnasta tämän vuoden lopulla ja maakuntavaalit pidetään ensi keväänä. Tämän hetkisen tiedon mukaan nykymuotoisten maakuntaliittojen toiminta jatkuu vielä ainakin kaksi kalenterivuotta. 

Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan yhteisen talous-, henkilöstöhallinto- ja ICT-palveluita tuottavan yhtiön perustaminen

Maakuntauudistuksen valmisteluun tullut vuoden lisäaika käytetään hyödyksi esimerkiksi talouteen liittyvien asioiden kuten talous- henkilöstöhallinto ja ICT-yhtiön perustamiseen. Osana maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelua on kartoitettu talous-, henkilöstöhallinto- ja ICT-palvelujen yhteistyötä Etelä-Karjalan ja Pohjois-Karjalan kanssa. Kartoituksen perusteella esitetään, että kolmen maakunnan alueelle perustetaan yhteinen yhtiö, johon neuvotteluissa mukana olleet osapuolet toteuttavat liikkeenluovutukset. Maakuntahallitus linjasi kokouksessa, että maakuntaliitto osallistuu perustettavan yhtiön pääomittamiseen. Hallitus linjasi lisäksi, että pääomittamisen vaikutukset ja toimenpiteet otetaan huomioon vuoden 2019 talousarviossa. 


ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON LAUSUNNOT
Kokouksessa annettiin seuraavat lausunnot:

Lausunto turvallisuussuunnittelun kansallisista linjauksista
Lisätietoja: Hallinto- ja kehittämisjohtaja Hanna Makkula, puh. 0400 618 489 

Maakuntaliitto on sisäministeriön pyynnöstä valmistellut lausuntoa turvallisuussuunnittelun kansallisista linjauksista. Lausunto annetaan yhdessä maakuntauudistuksen valmistelun asiantuntijoiden kanssa. Etelä-Savon maakunnan näkemyksen mukaan turvallisuussuunnittelun Linjauksia on muotoiltava uudelleen siten, että turvallisuustyöstä kaikkine variaatioineen ja vivahteineen saadaan entistä toimivampaa. Maakuntauuudistus antaa mahdollisuuden asioiden uudelleen tarkasteluun.

Lausunto hallituksen esityksestä elintarvikelaiksi sekä eräiden lakien muuttamiseksi
Lisätietoja: Ohjelmapäällikkö Jyrki Kuva, puh. 040 757 6698

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt lausuntoa hallituksen esityksestä eduskunnalle elintarvikelaiksi sekä eräiden lakien muuttamiseksi. Laki on tarkoitettu tulevan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020. Etelä-Savon maakuntaliitto toteaa lausunnossaan, että esitys elintarvikelaiksi on valmisteltu huolella ja siinä on otettu huomioon niin yritysten kuin hallinnon toimintaympäristössä tapahtuneita ja tapahtuvia muutoksia. Maakuntaliitto pitää elintarvikelain kokonaisuudistusta perusteltuna ja olemassa olevaa säädäntöä selkeyttävänä. Maakuntahallitus kiinnitti erityistä huomiota siihen, ettei kausi- ja mikroyrityksille saa aiheutua kohtuuttomia kustannuksia.


ALUEELLINEN HYVINVOINTIKERTOMUS
Lisätietoja: Kehittämispäällikkö, hyvinvointi Eveliina Pekkanen, puh. 044 770 0591

Etelä-Savon alueellinen hyvinvointiryhmä ja maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä ovat laatineet alueellisen hyvinvointikertomuksen 2018-2020. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote hyväksyi kertomuksen 14.6.2018. Asiakirjassa esitellään monialaisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmaa. Maakunnan asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kytkeytyy kiinteästi myös uuden maakunnan valmisteilla olevaan strategiaan. Maakuntahallitus merkitsi kokouksessa hyvinvointikertomuksen tiedoksi.


MAAKUNTAHALLITUS MYÖNSI RAHOITUSTA NELJÄÄN HANKKEESEEN
Lisätietoja: Ohjelmapäällikkö Outi Leppäkangas, puh. 044 770 0239

Etelä-Savon maakuntahallitus myönsi rahoitusta kolmelle hankehakemukselle yhteensä n. 480 000 euron edestä. Tukea myönnettiin Itä-Savon Koulutuskuntayhtymälle DIGIHoiva investointi–hankkeeseen, joka toteutetaan hankeparina DIGIHoiva ESR kehittämishankkeen kanssa. Hankkeiden yhteisenä tavoitteena on luoda uusinta teknologiaa sisältävä hyvinvointiteknologian HUB-oppimisympäristö, joka palvelee niin koulutuksen järjestäjien kuin alueen työ- ja elinkeinoelämän osaamisen kehittämistarpeita. 

Tukea myönnettiin myös Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:lle Grüne Woche Saimaa –hankkeeseen. Hankkeen puitteissa osallistutaan maailman suurimpaan elintarvikemessuun Berliinissä.  Hankkeen tavoitteena on valmentaa Saimaan alueen elintarvike- ja matkailuyrityksiä solmimaan kontakteja kansainvälisillä markkinoilla. Hanke tuottaa yrityksille kansainvälistymiseen liittyvän valmennuksen, jossa keskitytään etenkin Saksan markkinoilla toimimiseen ja näkyvyyden hankkimiseen. Hankkeen tavoite on muodostaa kehittäjäorganisaatioiden ja yritysten verkostoja, jotka toimivat aktiivisesti yrityksen kehittämisen tukena. Yritykset verkostoituvat kotimaassa ja kansainvälisesti, mikä auttaa niitä saamaan lisää kauppaa ja entistä vahvemman jalansijan Euroopan markkinoilla.

Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle myönnettiin puolestaan rahoitusta Harvinaisten maametallien talteenotto vaihtoehtoisista raaka-aineista -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia sähkökemiallisiin ilmiöihin sekä ioninvaihtoon perustuvia harvinaisten maametallien talteenottoratkaisuja sivuvirroista kuten elektroniikkaromu, kuonat, tuhkat ja lietteet ja tutkia niiden tehokkuutta sekä taloudellisuutta. Tavoitteena on luoda kattava verkosto, jonka tarkoituksena on edistää metallien kierrätystä Kaakkois-Suomen alueella. Hanke toteutetaan Kaakkois-Suomen merkittävien toimijoiden Lappeenrannan teknillisen yliopiston, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Kouvola Innovationin yhteistyönä. 

Rakennerahastohankkeiden lisäksi maakuntahallitus myönsi AIKO-rahoitusta n. 35 000 euroa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululle Digillä dialogia - ruokatuottajien ja asiakkaiden kohtaaminen -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Etelä-Savon ruokatuottajien tietämystä ja osaamista digitaalisten tuottaja-asiakas -vuorovaikutuksen kanavista ja välineistä. Toiseksi tavoitteena on selvittää kokeiluilla, mitä valittujen digitaalisten kanavien/välineiden käyttöönotto pienissä ruokatuottajayrityksissä vaatii. Lisäksi hanke tuottaa ja levittää tietoa kokeiltujen digitaalisten välineiden soveltuvuudesta ja yritysten ja asiakkaiden kokemasta hyödystä. Hanke on osa eurooppalaisen Smart Specialisation Agrifood Platformin Traceability and Big Data -verkoston kansainvälistä toimintaa. Hankkeen tuloksena Etelä-Savon elintarvikealan yritysten tietoisuus digitaalisista vuorovaikutuskanavista lisääntyy ja yritysten valmius ottaa niihin liittyviä välineitä käyttöön lisääntyy. 


ETELÄ-SAVON VUODEN KYLÄ 2018 ON LOHILAHTI SULKAVALTA 
Lisätietoja: Ohjelmapäällikkö Jyrki Kuva, puh. 040 757 6698

Etelä-Savon vuoden kylän valinnalla nostetaan esiin kylien monipuolista toimintaa ja lisätään kylätoiminnan tunnettavuutta. Maakuntahallitus nimesi Järvi-Suomen kylät ry:n esityksestä 2018 Lohilahden kylän Sulkavalta Etelä-Savon vuoden kyläksi. Lohilahden kylä on virkeästi toimiva kyläyhteisö, jolla on pitkät perinteet ja katse tulevaisuudessa. Kylä sijaitsee lossiyhteyden takana ja sieltä löytyvät kaikki kyläläisten tarvitsemat palvelut. Kylän yhdistystoiminta on virkeää ja asukkaat osallistuvat aktiivisesti erilaisiin talkoisiin. Kylällä on kesäisin suuri kesätori.
Lohilahden kylän asukkaat tekevät tiivistä yhteistyötä niin Sulkavan kunnan kuin seurakunnankin kanssa. Kylällä toimii kyläkoulu, joka on kylän sydän. Lohilahdella on panostettu liikuntamahdollisuuksien parantamiseen rakentamalla mm. retkeilyreittejä sekä frisbeegolfrata. Kylä järjestää yhdessä naapurikylien kanssa monia tapahtumia ympäri vuoden sekä osallistuu mm. Suomi meloo ja Sulkavan soudut tapahtumien järjestelyihin.

Lisätietoja: 
Maakuntahallituksen puheenjohtajisto Jarkko Wuorinen puh. 050 537 6707, Pekka Selenius puh. 050 015 0994 ja Anna-Kristiina Mikkonen puh. 050 306 7270 ja maakuntajohtaja Pentti Mäkinen puh. 050 500 2584.
  

  • Julkaistu 27.08.2018

Jaa


17 joulu

MAAKUNTAHALLITUKSEN KOKOUSTIEDOTE 17.12.2018

Etelä-Savon maakuntahallituksen vuoden 2018 viimeinen kokous pidettiin maanantaina 17.12. Mikkelissä. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen nosti ajankohtaiskatsaukseensa Itä-Suomen maakuntien yhteiset hallitusohjelmatavoitteet, joista sovittiin Itä-Suomen neuvottelukuntien kokouksessa 12.12.2018. Maakunnan tilannetta tarkasteltiin ajankohtaisten tilastojen perusteella. Erityisesti työvoiman saatavuus maakunnan työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin nousi keskusteluun. Maakuntahallitus hyväksyi kokouksessa Etelä-Savon osaamisstrategian ja antoi lausunnot Valtionvarainministeriölle Heinäveden ja Joroisten kuntien mahdollisen maakuntavaihdoksen aikataulusta sekä lausunnot Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavaehdotuksesta ja Pohjois-Karjalan maakuntakaavaluonnoksesta. Lue lisää

14 joulu

TIEDOTE: Itä-Suomen neuvottelukunta linjasi yhteiset hallitusohjelmatavoitteet

Itä-Suomen maakunnat Pohjois-Karjala, Etelä-Karjala, Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Kainuu kokoontuivat Helsingissä 12.12.2018 sopimaan yhteisistä hallitusohjelmatavoitteista. Itä-Suomessa on paljon potentiaalia, luonnonvaroja ja erityisosaamista. Hallitusohjelmatavoitteissa esitetään toimenpiteitä, joiden avulla mahdollisuudet voidaan hyödyntää maakuntien ja koko Suomen kestävän kasvun hyväksi. Neuvottelukunta päätti kokouksessaan myös perustaa työryhmän lisäämään yhteistyötä ja vauhdittamaan matkailun kasvua ja kansainvälistymistä Järvi-Suomen Lakeland -alueella. Lue lisää

24 marras

Maakunta palkitsi parhaita imagon rakentajia

Etelä-Savon parhaat -palkinto myönnetään toiminnasta, joka kohentaa merkittävällä tavalla maakunnan yhteishenkeä, identiteettiä tai imagoa. Palkinto annetaan vuosittain 1-3 yritykselle, yhteisölle tai henkilölle. Tämänvuotiset palkinnot jaettiin lauantaina 24.11. Mikkelin teatteriravintola Ilossa järjestetyssä pienimuotoisessa tilaisuudessa. Lue lisää

20 marras

Maakuntahallituksen kokoustiedote 19.11.2018

Maakuntahallitus puolsi hankkeille rahoitusta yhteensä n. 2,1 miljoonan euron edestä. Lisäksi kokouksessa annettiin lausunnot Etelä-Savon ELY-keskukselle Vt5 tiesuunnitelman muutoksesta ja muutoksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta sekä Uudenmaan liitolle lausunto alueen maakuntakaavaluonnoksesta. Lue lisää

22 loka

Maakuntahallituksen kokoustiedote 22.10.2018

Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen nosti ajankohtaiskatsauksessaan esille maakunnan tuoreimmat väestötiedot. Lisäksi hän kertoi Itä-Suomen neljän maakunnan yhteisestä aikeesta hakea Savonlinnaa Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026. Tavoitteena on hakea Savonlinnalle ja ympäröiville alueille kansainvälistä näkyvyyttä, turismia ja monipuolista kulttuuritarjontaa. Seuraavan kerran asiaa käsitellään Itä-Suomen neuvottelukunnan kokouksessa, joka pidetään torstaina 25.10. Helsingissä. Hallitus antoi kokouksessa lausunnon liikenne- ja viestintäministeriölle VR:n rautateiden osto- ja velvoiteliikenteestä ja maa- ja metsätalousministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta kalastuslain muuttamiseksi. Päätösasiana käsiteltiin rahoituksen myöntäminen matkailukohteiden saavutettavuutta ja toimintaedellytyksiä tukevan liikennejärjestelmän kehittämiseen. Lue lisää

Uutisarkiston löydät tästä linkistä