Tietopalvelu

TIEDOTTEET JA UUTISET


Maakuntahallituksen kokoustiedote 18.6.2018

Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui maanantaina 18.6. Mikkelissä. Ennen kesätaukoa pidetyssä kokouksessa hallitus antoi lausuntoja, valtuutti Etelä-Savon maakuntaliiton hakemaan jatkoaikaa Etelä-Savon ennakointiverkko -hankkeelle ja päätti myöntää rahoitusta neljälle hankkeelle.

Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui maanantaina 18.6. Mikkelissä. Ennen kesätaukoa pidetyssä kokouksessa hallitus antoi lausuntoja, valtuutti Etelä-Savon maakuntaliiton hakemaan jatkoaikaa Etelä-Savon ennakointiverkko -hankkeelle ja päätti myöntää rahoitusta neljälle hankkeelle. Kokouksessa toivotettiin tervetulleeksi maakuntahallituksen uusi jäsen Anna-Kristiina Mikkonen. Mikkonen jatkaa hallituksessa Teemu Hirvosen työtä hallituksen toisena varapuheenjohtajana.

MAAKUNNAN AJANKOHTAISET ASIAT

Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen antoi kokouksen alussa tiiviin ja kattavan katsauksen maakunnan ajankohtaisista asioista. Keskustelua käytiin muun muassa Itä-Suomen neuvottelukunnan kesäkuun esityslistan kohdista, kuten maakuntien hallitusohjelmatavoitteista ja alueellisesta tienpidosta. Etelä-Savon linjauksena on tulevaisuudessakin tehdä yhteistyötä nykyisen tienpitoalueen kanssa eli yhdessä Pohjois-Savon ja Etelä-Karjalan kanssa.

EU-komissiolta on saatu uudet esitykset koheesiopolitiikan tulevaisuudesta. Niiden vaikutuksista rahoituksen saantiin kannetaan huolta maakunnassa. Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat, mukaan lukien Etelä-Savo, ovatkin antaneet kansanedustajille ja maakunnan päättäjille asiasta yhteisen kannanoton.

Maakuntahallituksen kokouksen lopuksi maakunta- ja sote-uudistuksen ajankohtaista tilannetta käytiin laajasti läpi. Etelä-Savossa on vahva motivaatio valmistella uudistusta.

- Uuden maakunnan strategian valmistelussa on parhaillaan käynnissä laaja sidosryhmäkysely. Myös järjestämissuunnitelman, konsernirakenteen, palvelulupauksen ja palveluverkon valmistelu etenee. Suuria valmistelukokonaisuuksia ovat ICT-, henkilöstöasiat ja ensimmäinen koetalousarvio uudelle maakunnalle. Uuden maakunnan osallisuusohjelman yhtenä tavoitteena on eteläsavolaisten hyvinvointi. Ohjelma toteutetaan yhdessä asukkaiden, järjestöjen ja yhteisöjen kanssa, kertoo Mäkinen maakunnan valmistelemista asioista.

ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON LAUSUNNOT
Kokouksessa annettiin seuraavat lausunnot:

  1. Lausunto kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistamisesta
    Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Heli Gynther, puh. 040 773 7285
  2. Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi verontilityslain 5 a ja 13 §:n muuttamisesta
    Lisätietoja: Ohjelmapäällikkö Jyrki Kuva, puh. 040 757 6698
  3. Lausunto Mikkelin kaupunkistrategian 2018-2021 strategisista ohjelmista
    Lisätietoja: Ohjelmapäällikkö Jyrki Kuva, puh. 040 757 6698

Yhteisenä asiana lausunnoissa painotetaan maakunta- ja sote-uudistuksen huomioon ottamista asioiden valmistelussa.

ETELÄ-SAVON ENNAKOINTIVERKKO -HANKKEELLE HAETAAN JATKOA
Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Teemu Räihä, 044 770 0571

Etelä-Savon maakuntaliitto on toteuttanut ESR-ohjelmasta rahoitettua Etelä-Savon ennakointiverkko -hanketta keväästä 2017 lähtien. Hankkeen tavoitteena on ollut vahvistaa alueen ennakointikulttuuria ja lisätä menestyksen mahdollisuuksia muuttuvassa toimintaympäristössä. Hankkeessa on luotu ja pidetty yllä maakunnan tilannekuvaa tuottamalla omaa ennakointitietoa sekä prosessoimalla olemassa olevaa tietoa. Tilannekuvaa varten hankkeessa on suunniteltu ja otettu käyttöön sähköinen ennakointialusta www.esavoennakoi.fi. Hankkeessa on toteutettu verkostomaista ennakoinnin toimintamallia eli tietoa tuotetaan, analysoidaan ja arvioidaan alueen eri toimijoiden verkostoissa. Alueen aluekehityksen, koulutuksen, työvoimahallinnon ja kehittämisorganisaatioiden toimijoille on järjestetty ennakointikoulutuksia ja vahvistettu edellytyksiä osallistua verkoston toimintaan.

Maakuntahallitus valtuutti maakuntaliiton viraston hakemaan hankkeelle jatkoaikaa ja lisärahoitusta Etelä-Savon ELY-keskukselta. Jatkoajalla vastataan jatkokoulutustoiveisiin järjestämällä syventävää ja kohderyhmittäistä ennakointikoulutusta ja -sparrausta. Lisäksi hankkeessa jatketaan tilannekuvan rakentamista ja kehittämistä hankkimalla ennakointitietoa tilastoista, selvityksistä ja hyödyntämällä asiantuntijapalveluita. Tavoitteena on myös syventää bench learn -toimintaa ja tuoda tuloksia näkyvästi eri toimijoiden hyödynnettäväksi. Jatkoajan toteutuessa Ennakointiverkko - hankkeen päättymisajankohta olisi 30.6.2020. Tukea hankkeen jatkoajan toimenpiteiden toteuttamiseen haetaan 170 000 euroa. Etelä-Savon maakuntaliitto varaa 42 500 euroa hankkeen omarahoitusosuuden kattamiseen.

MAAKUNTAHALLITUS MYÖNSI RAHOITUSTA NELJÄÄN HANKKEESEEN
Lisätietoja: ohjelmapäällikkö Outi Leppäkangas, puh. 044 770 0239

Etelä-Savon maakuntahallitus myönsi rahoitusta neljälle hankehakemukselle yhteensä n. 830 000 euron edestä. Tukea myönnettiin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy:lle kahteen puuhun liittyvään hankkeeseen. Ensimmäisessä selvitetään puupakkaus- ja puuteollisuuden jätemateriaalin kannattavaa kierrättämistä ja toisessa hankkeessa puun hyödyntämistä etenkin suurten rakennuskohteiden rakennusmateriaalina.

Luonnovarakeskukselle myönnettiin rahoitusta männyn sydänpuun mittaukseen. Hankkeen tavoitteena on kehittää teollisen mittakaavan lajittelumenetelmä, jossa runsaimmin luontaisia lahonsuoja-aineita sisältävä puutavara erotellaan käytettäväksi vaativiin käyttökohteisiin.

Biokaasulaitosten materiaalitehokkuuden parantamiseen tähtäävälle Lappeenrannan teknisen yliopiston (LUT) hankkeelle puollettiin tukirahoituksen myöntämistä. LUT:in hankkeessa pyritään kehittämään biokaasulaitosten toimintamalleja siten, että ne mahdollistavat entistä parempien kierrätyslannoitevalmisteiden ja muiden korkeamman lisäarvon omaavien lopputuotteiden valmistamisen mädätejäännöksestä.

SDP:N VALTUUSTOALOITE KUNTIEN TASA-ARVON PERUSKIRJAN ALLEKIRJOITTAMISESTA
Lisätietoja: Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584

SDP:n valtuustoryhmä antoi maakuntavaltuuston kokouksessa 28.5. valtuustoaloitteen kuntien tasa-arvon peruskirjan allekirjoittamisesta. Etelä-Savon maakuntaliitto kannattaa sukupuolten välisen tasa-arvon edistämistä ja allekirjoittaa peruskirjan.

Lisätietoja: Maakuntahallituksen puheenjohtajisto Jarkko Wuorinen puh. 050 537 6707, Pekka Selenius puh. 0500 150 994 ja Anna-Kristiina Mikkonen puh. 050 306 7270

  • Julkaistu 18.06.2018

Jaa


17 joulu

MAAKUNTAHALLITUKSEN KOKOUSTIEDOTE 17.12.2018

Etelä-Savon maakuntahallituksen vuoden 2018 viimeinen kokous pidettiin maanantaina 17.12. Mikkelissä. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen nosti ajankohtaiskatsaukseensa Itä-Suomen maakuntien yhteiset hallitusohjelmatavoitteet, joista sovittiin Itä-Suomen neuvottelukuntien kokouksessa 12.12.2018. Maakunnan tilannetta tarkasteltiin ajankohtaisten tilastojen perusteella. Erityisesti työvoiman saatavuus maakunnan työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin nousi keskusteluun. Maakuntahallitus hyväksyi kokouksessa Etelä-Savon osaamisstrategian ja antoi lausunnot Valtionvarainministeriölle Heinäveden ja Joroisten kuntien mahdollisen maakuntavaihdoksen aikataulusta sekä lausunnot Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavaehdotuksesta ja Pohjois-Karjalan maakuntakaavaluonnoksesta. Lue lisää

14 joulu

TIEDOTE: Itä-Suomen neuvottelukunta linjasi yhteiset hallitusohjelmatavoitteet

Itä-Suomen maakunnat Pohjois-Karjala, Etelä-Karjala, Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Kainuu kokoontuivat Helsingissä 12.12.2018 sopimaan yhteisistä hallitusohjelmatavoitteista. Itä-Suomessa on paljon potentiaalia, luonnonvaroja ja erityisosaamista. Hallitusohjelmatavoitteissa esitetään toimenpiteitä, joiden avulla mahdollisuudet voidaan hyödyntää maakuntien ja koko Suomen kestävän kasvun hyväksi. Neuvottelukunta päätti kokouksessaan myös perustaa työryhmän lisäämään yhteistyötä ja vauhdittamaan matkailun kasvua ja kansainvälistymistä Järvi-Suomen Lakeland -alueella. Lue lisää

Uutisarkiston löydät tästä linkistä