Etelä-Savon maakuntaliiton tiedotuslehti. Maaliskuu 2013.

Tuulivoimakaava palasi lausuntokierrokselta

Maakuntahallitus korosti edelleen matkailun ja vapaa-ajan näkökulmaa tuulivoiman rakentamisessa 18. maaliskuuta Mikkelissä. Tuulivoimakaavoitus oli esillä maakuntahallituksessa, kun tuulivoimaa linjaava maakuntakaava palasi lausuntokierrokselta.

- Maakuntahallituksen mielestä tuulivoimapuistot eivät saa vaarantaa maakunnan matkailua eivätkä vapaa-ajan asutusta, sanoi maakuntahallituksen puheenjohtaja Markku Kakriainen (kesk.) hallituksen tiedotustilaisuudessa.


Tuulivoimalat eivät saa vaarantaa Etelä-Savon vetovoimaa.

Maakuntahallitus selvittää myös vaihtoehtoja, joilla tuulivoimalat voitaisiin kieltää kokonaan luonnonoloiltaan ja maisemiltaan erityisen herkillä alueilla, kertoi maakuntahallituksen toinen varapuheenjohtaja Pekka Selenius (kok.). Harkittava on hänen mielestään esimerkiksi, pitäisikö Puumalan mäkiä lainkaan sisällyttää tuulivoimakaavaan.

Lausuntokierros oli maakuntajohtaja Matti Viialaisen mukaan suhteellisen maltillinen. Kaavan suuret linjaukset eivät tule muuttumaan.

- Emme voi toteuttaa kaikkien maanomistajien toiveita.

Jalat on Viialaisen mukaan myös pidettävä maassa: ei Etelä-Savo tule koskaan olemaan tuulivoiman suurtuottaja.

Kakriainen kummeksui suomalaista energiapolitiikkaan, erityisesti sitä, miten tuulivoimaa lukuun ottamatta muu kotimainen energia on menettänyt tukisyistä kilpailukykyään ja hiilen poltosta on tullut erittäin kannattavaa. Kehitys on Kakriaisen mielestä erittäin valitettavaa.

Tuulivoimakaavasta 38 lausuntoa ja runsaat sata palautetta

Etelä-Savon tuulivoimakaavan ensimmäisestä luonnoksesta annettiin maakuntaliitolle 38 lausuntoa. Lausuntoja liitto pyysi 65 viranomaiselta ja etujärjestöltä. Lausuntojen lisäksi runsaat sata (115) yksityistä kansalaista ja kolme yhteisöä antoi kaavaluonnoksesta kirjallista palautetta.

Viranomaisten ja eräiden muiden tahojen lausunnot esittävät sekä poistoja ja lisäyksiä että täsmennyksiä alueisiin, joita uusi vaihemaakuntakaavaluonnos esittää tuulivoimatuotantoon soveltuviksi alueiksi.

Kaavan vaikutuksia luontoon, muuhun ympäristöön, ihmisiin ja elinkeinoihin tulee tarkastella useiden kommenttien mukaan tarkemmin kuin luonnoksessa. Erityistä huolta sekä lausunnot että useat yksityishenkilöt kantavat Linnansaaren kansallispuiston maisemista. Tuulivoiman vaikutukset Linnansaaren maisemiin huolettaa muun muassa Etelä-Savon ELY-keskusta.

Lisäksi lausunnot arvostelevat muun muassa etäisyyskriteereitä, joilla tuulivoimakaava rajaa potentiaalisia tuulivoima-alueita. Palautteen mukaan etäisyyskriteerit ovat tarpeettoman kriittisiä. Lausunnot esittivät myös täsmennyksiä kaavamääräyksiin.

Yksittäisistä alueista eniten palautetta tuli Heinäveden Kangaslamminmäen, Tynnörmäen ja Kangasmäen alueista, joiden osoittamista tuulivoima-alueiksi vastustaa noin 80 yksityishenkilöä. Toteutuessaan tuulivoimalat aiheuttaisivat palautteen mukaan häiriöitä muun muassa ihmisille, linnustolle, maisemalle ja muulle ympäristölle. UPM-Kymmene puolestaan esittää laajennusta alueen eteläosaan, joka yhtiän mielestä sopii hyvin tuulivoimatuotantoon.

Maanomistaja päättää, vuokraako vai eikö vuokraa

- Kansalaispalautteen perusteella maakuntakaavan rooli tuulivoimatuotantoa ohjaavana ja sille soveltuvia alueita kartoittavana kaavana ei täysin avautunut suurelle yleisölle, sanoo kaavapäällikkö Janne Nulpponen Etelä-Savon maakuntaliitosta.

- Maankäyttö maakuntakaavan määrittelemillä, tuulivoimatuotantoon soveltuvilla alueilla on jatkossakin kiinni maanomistajan omasta tahdosta. Kyse on ensiksi siitä, haluaako maanomistaja vuokrata alueitaan tuulivoimatoimijoille. Tämänkin jälkeen mahdollinen tuulivoimarakentaminen ratkaistaan kuntien yleiskaavoituksella ja muulla yksityiskohtaisemmalla suunnittelulla, Nulpponen korostaa.

Maakuntahallitus sai kokouksessa kaavalausunnot ja muun palautteen tiedokseen. Vastineen hallitus saa hyväksyttäväkseen 15. huhtikuuta. Tämän jälkeen maakuntaliiton virasto valmistelee kaavaehdotuksen, joka asetetaan nähtäville ja lausunnoille myöhemmin tänä vuonna. Tavoitteena on, että maakuntavaltuusto hyväksyy tuulivoimakaavan vuoden 2013 lopulla.

Luonnoksessa seitsemän tuulivoimapuistoa

Etelä-Savon tuulivoimakaavaluonnos eli ensimmäinen vaihemaakuntakaava oli nähtävillä tammikuun 2013 loppuun ja lausunnoilla helmikuun 2013 loppuun. Nähtävillä olon aikana maanomistajat ja muut osalliset saivat kommentoida kaavaluonnosta.

Tuulivoimakaava täydentää Etelä-Savon nykyistä maakuntakaavaa. Siihen merkitään alueet, jotka soveltuvat parhaiten tuulivoiman jatkosuunnitteluun. Lisäksi kaava ohjaa yleismääräyksellä myös yksittäisten suurten tuulivoimaloiden suunnittelua.

Luonnos sijoitti Etelä-Savoon seitsemän aluetta, jotka soveltuvat laajamittaisen tuulivoimatuotannon jatkosuunnitteluun. Alueet sijaitsevat Enonkoskella, Heinävedellä, Puumalassa, Rantasalmella ja Savonlinnassa.

Maakunnallisen kokoluokan tuulivoimapuistoiksi luonnos määritteli puistokokonaisuuden, joka koostuu vähintään seitsemästä suurvoimalasta. Tätä pienemmät tuulipuistot eivät edellytä maakuntakaavamerkintää, mutta niiden tulee olla yleismääräyksen mukaisia. Pieniä tuulivoima-alueita kunnat voivat sijoittaa yleiskaavalla myös muille kuin maakuntakaavassa osoitetuille alueille.

Tuulivoima-alueita selvitettäessä maakuntaliitto on kiinnittänyt erityistä huomiota maisema-arvoihin. Järvimaisema on keskeinen tekijä Etelä-Savon vapaa-ajan asutukselle ja matkailulle. Samoin valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt ja maisema-alueet on jätetty tuulivoimatuotannon ulkopuolelle.

Lisätietoja antavat aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760, ja kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, puh. 0400 977 672.

Sisällysluettelo JOUSI 3/2013