Etelä-Savon maakuntaliiton tiedotuslehti. Helmikuu 2014.

Kaupan ja luonnonvarojen maa-aluevaraukset kuntoon

Etelä-Savon maakuntakaavaa on täydennettävä muiltakin osin kuin tuulivoiman tuotantoalueiden osalta. Uudet täydennystarpeet koskevat erityisesti vähittäiskaupan suuryksikköjä ja maa-ainesten ja veden ottoa.

Tarpeet tulivat esiin syksyllä 2013 valmistuneessa seurantaraportissa. Maakuntahallitus päätti käynnistää toisen vaihemaakuntakaavan laatimisen kokouksessaan 27. tammikuuta. Kaavatyö käynnistyy tavoitteiden kartoituksella.


Maakuntakaava selvittää, missä on hyvä paikka vähittäiskaupan suuryksikölle.

Tavoitteet maakuntaliitto kartoittaa yhteistyössä kuntien ja muiden viranomaisten ja keskeisten toimijoiden kanssa. Päätöksen siitä, miltä osin maakuntakaavaa täydennetään, tekee maakuntahallitus keväällä 2014.

Tavoitteet selville yhteistyössä

Kaavan uudessa päivityksessä maakuntaliitto aikoo toimia aiempaa tiiviimmässä yhteistyössä keskeisten toimijoiden kanssa.

- Yhteistyö alkaa jo ennen maakuntakaavoituksen työohjelman eli osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksymistä, kertoo aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen Etelä-Savon maakuntaliitosta.

Talvella ja kevättalvella 2014 liitto kuulee eri osapuolia ja kartoittaa heidän kaavatarpeitaan ja -toiveitaan. Maakuntahallitus päättää kaavan päivityksestä ja työohjelmasta näiden tarpeiden ja toiveiden pohjalta.


Aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen

- Talven ja kevättalven vuorovaikutteinen tavoitekartoitus pohjustaa kaavan laadintaa. Myös kevään maakuntavaltuustolle voimme varata mahdollisuuden keskustella kaavan tavoitteista, sanoo aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen Etelä-Savon maakuntaliitosta.

- Tavoitekartoituksen yhteydessä selvitämme maakunta- ja kuntakaavoituksen tarpeita ja yhteen sovittamista kokonaisuutena. Vasta tavoitekeskustelun jälkeen maakuntahallitus päättää, miten maakuntakaavaa on tarpeen päivittää. Kun tavoitteet ovat selvillä ja maakuntahallitus on päättänyt kaavan linjaukset, kaavatyö käynnistyy normaalisti. Maakuntaliiton viraston tavoitteena on tuoda luonnos osallistumis- ja arviointisuunnitelmaksi maakuntahallituksen käsittelyyn ennen kesälomia.

Luonnonvarat ja kaupan suuryksiköt pääkohteita

Seurantaraportin mukaan Etelä-Savon vähittäiskaupan suuryksikköihin liittyvä kaavoitus ja luonnonvaroihin liittyvä kaavoitus kaipaavat välitöntä päivitystä.

Luonnonvaratarkistusta edellyttävät muun muassa ne kaavavaraukset ja -merkinnät, jotka liittyvät retkisatamiin, pohjavesialueisiin, turvetuotantoon ja soiden suojeluun, kiviainesten, teollisuusmineraalien ja malmien ottoon, arvokkaisiin kallio-, moreeni- ja ranta-alueisiin sekä luonnonsuojelualueisiin ja arvokkaisiin maisema-alueisiin ja kulttuuriympäristöihin.

Maa-ainesten ottoalueita varattu liian vähän

- Etelä-Savossa on suhteellisen vähän sellaisia maa-alueita, jotka soveltuvat turpeen, pohjaveden ja maa- ja kiviainesten ottoon. Alueiden määrä on vähäinen sekä pinta-alaltaan että verrattuna muihin maakuntiin. Tästä syystä maa-aineisten oton lupaprosessit Etelä-Savossa ovat vaikeutuneet ja vaikeutuvat edelleen, Vauhkonen uskoo.

Nykyiseen maakuntakaavaan maa-aineisten ottoalueita on varattu hänen mukaansa liian vähän.

- Maa-ainesten ja muun maankäytön yhteen sovittaminen on uuden kaavan keskeinen päämäärä. Myös mitoitus- ja arvovalinnat ovat tärkeitä. On hyvä käydä laaja keskustelu esimerkiksi siitä, miten turpeen otto ja ympäristöarvot sovitetaan yhteen, Vauhkonen sanoo.

Uusi ympäristönsuojelulaki on eduskunnan käsittelyssä. Se vahvistaa Vauhkosen mukaan merkittävästi maakuntakaavan ohjausvaikututusta erityisesti turpeen otossa.

- Etelä-Savossakin keskeisten toimijoiden on syytä arvioida uuden lain vaikutukset turvetuotantolupiin. Myös sitä on syytä arvioida, miten turvetuotanto voidaan sovittaa yhteen muun toimintaympäristön kanssa, Vauhkonen sanoo.

Maa-aineslakiakin suunnitellaan muutettavaksi siten, että maakuntakaavoituksen rooli vahvistuu.

Kaupan suuryksiköt tarvitsevat kaavaan merkinnän

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan uudet, yli 2000 kerrosneliömetrin suuruiset ja seudullisesti merkittävät auto-, rauta- ja huonekaluliikkeet ovat vuoden 2015 maaliskuun jälkeen vähittäiskaupan suuryksiköitä. Jos ne sijoittuvat kaavan keskustatoimintojen eli ns. C-alueen ulkopuolelle, ne tarvitsevat maakuntakaavan kaupan suuryksikkömerkinnän.

- Kaupan palvelurakenne sekä sen mitoitus- ja kaavoitustarpeet on syytä käydä läpi yhdessä kuntien kanssa ja tarkastella maakuntakaavan ja kuntien yleiskaavojen toimivuutta lakimuutoksen jälkeisessä tilanteessa, sanoo Vauhkonen.

- Myös Etelä-Savon matkailun uusi matkailustrategia, tuore esitys Saimaan matkailun kasvusopimukseksi ja Venäjän viisumivapausselvitys tuovat kovia kehittämispaineita matkailusektorille. Matkailun mitoitus- ja kaavoitustarpeet on Vauhkosen mielestä syytä selvittää yhteistyössä kuntien ja matkailutoimijoiden kanssa.

Pidetäänkö vai poistetaanko oikoratavaraus?

Maakuntaliiton raportin mukaan maakuntakaavaa on tarkistettava myös niiden aluevarausten osalta, jotka liittyvät Lahti – Heinola – Mikkeli -oikorataan ja Mäntyharjun kanavaan sekä Puolustusvoimien varastoalueisiin.

- Vuonna 2014 valmistuu valtakunnallinen aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuvatarkastelu Alli. Sen yhteydessä myös Etelä-Savo joutuu ottamaan kantaa alueensa kehityskuvaan ja mm. juuri oikorataan ja Mäntyharjun kanavaan, Vauhkonen toteaa.

Vaihemaakuntakaavojen aikataulut

Alustavan aikataulun mukaan uuden eli Etelä-Savon toisen vaihemaakuntakaavan ensimmäinen kuuleminen ajoittuu vuoden 2015 alkuun ja toinen kuuleminen syksylle 2015. Kuulemisessa kaikilla tahoilla, joita kaava koskee, on mahdollisuus tehdä kaavaluonnokseen muutosesityksiä. - Maakuntavaltuusto saanee kaavan hyväksyttäväkseen keväällä 2016. Lopullisesti kaavan vahvistaa ympäristöministeriö.

Etelä-Savon ensimmäinen vaihemaakuntakaava eli tuulivoimalahankkeiden jatkosuunnittelua ohjaava kaava on parhaillaan nähtävillä. Nähtävilläolo päättyy 7. helmikuuta. Tuulivoimakaava tulee maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi keväällä tai alkukesästä 2014.

Vaihemaakuntakaavaksi kutsutaan kaavoja, jotka täydentävät voimassa olevaa maakuntakaavaa. Seurantaraportti puolestaan on lakisääteinen asiakirja, joka muun muassa selvittää, miten nykyinen maakuntakaava toteutuu ja miten sitä mahdollisesti tulisi täydentää tai muuttaa.

Lisätietoa antavat aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760, ja kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, puh. 0400 977 672.

JOUSI 1/2014