Maakuntavaltuusto hyväksyi 2. vaihemaakuntakaavan

Maakuntavaltuusto hyväksyi 12.12.2016 Etelä-Savon kokonaismaakuntakaavan (2010) ja tuulivoimamaakuntakaavan (2014) jatkoksi 2. vaihemaakuntakaavan. Päätös oli yksimielinen.

Uudessa vaihemaakuntakaavassa päivitetään nykyistä vuonna 2010 vahvistettua maakuntakaavaa. Suurimpina muutoksina kaavassa käsitellään kaupan aluevarauksia, turvetuotantoa sekä maakuntastrategian yhteydessä valmisteltuja maakunnan maankäytön strategisia linjauksia. Muilta osin muutostarpeet perustuvat pääasiassa eri maankäyttömuotojen suunnittelu- ja toteutustilanteiden täsmentymisiin. Useista yksittäisistä muutostarpeista huolimatta nykyinen maakuntakaava on kokonaisuutena edelleen varsin toimiva ja valinnoiltaan ajantasainen. Tämän vuoksi nyt vireillä olevaa 2. vaihemaakuntakaavaa voidaan kuvata voimassaolevan Etelä-Savon maakuntakaavan päälle tulevana päivityselementtinä. Uuden maakuntakaavan myötä Etelä-Savon kaava- ja tonttipalvelun kilpailukyky ja edelleen kehittäminen on ensisijaisesti kuntien tehtävä.

Uutta vaihemaakuntakaavaa on laadittu keskellä merkittävää maankäyttö- ja rakennuslain muutosta. Muutoksen johdosta ympäristöministeriön vahvistusmenettelystä luovutaan ja maakuntakaavan hyväksyy lopullisesti maakuntavaltuusto. Maakuntakaavoja ei siis enää alisteta ympäristöministeriön vahvistettavaksi, vaan kaava tulee voimaan, kun valtuuston hyväksymispäätöksestä on kuulutettu. Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaavan hyväksymismenettely on ensimmäinen lakimuutoksen mukainen kaavapäätös Etelä-Savossa ja maakuntavaltuusto tekee tältä osin kaavahistoriaa.

Maakuntakaavassa on tarkasteltu turvetuotannon ja vesistöjen virkistyskäytön yhteensovittamista. Laaditussa selvityksessä on karsittu tuotantoon soveltuvia soita n. 200 turvemassaltaan tuotantokelpoisen suon joukosta käyttämällä valintakriteerejä. Kriteerit on muodostettu maakuntavaltuuston tavoitteenasettelun, kansalaisille suunnatun verkkokyselyn ja sidosryhmien kanssa toteutettujen työpajojen pohjalta. Kriteeristössä on käytetty asumiseen, vapaa-aikaan, vesistöjen virkistyskäyttöön ja luonnonympäristön arvoihin liittyviä arvoja. Merkittävin arvioitava tekijä on turvetuotannon vaikutus vesistöihin. Tätä on selvitetty valuma-aluekohtaisesta Suomen ympäristökeskuksen toteuttamalla vesistövaikutusten arvioinnilla. Selvitysten perusteella maakuntakaavaan sijoitettiin maakunnan omaa energiaturvetarvetta vastaava määrä tuotantoon soveltuvia alueita, kaikkiaan 14 suota. Alueille annettiin jatkosuunnittelua ja tuotannon ajoitusta ohjaavia suunnittelumääräyksiä.

Maankäyttö- ja rakennuslain muutos vähittäiskauppaa koskevien erityissäännösten osalta tuli voimaan 2011. Sen mukaan maakuntakaavassa on määriteltävä ohjattava vähittäiskaupan sijoittumista aiempaa yksityiskohtaisemmin. Mm. vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitus on osoitettava kaavassa riittävällä tarkkuudella.  Kaupunkien ja keskisuurten taajamien ydinkeskustojen lisäksi kaavassa osoitetaan seitsemän kaupan keskittymää, vähittäiskaupan suuryksikköaluetta, jotka on tarkoitettu ensisijaisesti ydinkeskustoihin heikosti soveltuvan tilaa vievän erikoiskaupan tarpeisiin: Vehmaa (Juva), Karikko (Mikkeli), Nojanmaa (Savonlinna), Visulahti (Mikkeli), Kuortti (Pertunmaa), Länsiväylä (Pieksämäki) ja Laitaatsilta (Savonlinna). Näille kullekin esitetään osoitettavaksi vähittäiskaupan enimmäisrakennusoikeus alueella.

Maakunnan maankäytön strategiset linjaukset keskittyvät maakunnan saavutettavuuden sekä taajamien elinvoiman ja roolin kehittämiseen sekä matkailun kansainvälistämiseen. Linjaukset on valmisteltu maakuntastrategiaprosessin kanssa rinnatusten.

Lisäksi maakuntakaavaa päivitettiin mm. seuraavasti:

  • Luonnonympäristön osalta kaavaa täydennettiin toteutuneen suojelutilanteen sekä valtakunnallisten inventointien osalta.
  • Kulttuuriympäristön vaalimisen osalta maakuntakaavaa päivitettiin valtakunnallisesti arvokkaiden rakennetun kulttuuriympäristön alueiden osalta valtioneuvoston päätöksen mukaisesti. Lisäksi kaavaa päivitettiin maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden sekä perinnemaisemakohteiden inventoinnin mukaisesti.
  • Teknisen huollon verkostojen esittämistapoihin maakuntakaavassa tehtiin muutoksia. Puolustus-voimien ja Rajavartiolaitoksen nykyisiin toimintoihin liittyen lisättiin kaavaan suoja-alueita. Myös ampumaratavarauksia päivitettiin. Lisäksi valtuusto kirjasi pöytäkirjaan, että ampumaratojen osalta maakuntaliiton viraston tulee työssään edistää kaavan yhteydessä laaditun ampumaratojen kehittämissuunnitelman toteuttamista.
  • Lisäksi päivityksiä tehtiin mm. yksittäisiin teollisuuden, puuterminaalien, virkistyksen, matkailun ja luonnonvarojen käytön merkintöihin.
  • Etelä-Karjalan maakuntakaava kumottiin Mikkeliin liittyneen entisen Suomenniemen kunnan alueelta ja korvattiin Etelä-Savon maakuntakaavan mukaisilla merkinnöillä ja määräyksillä.

Lisätietoja:

Hyväksyttyyn Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaavaan voi tutustua maakuntaliiton kotisivuilla osoitteessa http://www.esavo.fi/vaihemaakuntakaava2

Aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, jarmo.vauhkonen@esavo.fi, 040 7236 760
Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, janne.nulpponen@esavo.fi, 0400 977 672

Sisällysluettelo JOUSI 12/2016