OECD-tutkimuksesta pohjaa tulevalle EU:n ohjelmakaudelle

OECD on maailmanlaajuinen kehittyneiden teollisuusmaiden yhteistyöelin, jonka tehtävänä on harmonisoida ja kehittää talouskasvua ja vapaakauppaa ja näin lisätä hyvinvointia jäsenmaissaan. Se antaa jäsenmailleen politiikkasuosituksia maaraporteissaan – Suomen maaraportissa tämän vuoden alussa OECD kannusti Suomea mm. rakenneuudistusten läpiviemiseen, sääntelyn vähentämiseen ja innovaatio- ja yritystoiminnan vahvistamiseen ja kritisoi koulutusleikkauksia.

Nyt OECD on viimeistelemässä ensimmäistä valtioiden rajat ylittävää aluetutkimustaan, jonka kohdealueena ovat Itä- ja Pohjois-Suomen, Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan alueet. Tästä Euroopan pohjoisten harvaan asuttujen alueiden (Northern Sparcely Populated Areas, NSPA) kehityspotentiaalia koskevasta laajasta tutkimusaineistosta saatiin vastikään maistiaisina tiivistelmä. Koko laaja tutkimusaineisto julkaistaan ensi vuoden maaliskuussa.

NSPA-alueelta lisäarvoa koko Euroopalle

OECD toteaa, että NSPA-alueen geopoliittinen ja taloudellinen merkitys kasvaa paitsi Suomen, Ruotsin ja Norjan, myös koko Euroopan näkökulmasta. Ominaispiirteiltään NSPA-alue on verraten yhtenäinen – mm. harva asutus, ankara ilmasto, runsaat luonnonvarat, pitkät etäisyydet – ja se eroaa selvästi muusta Euroopasta. Alueen kiistattomina etuina OECD nostaa esiin alue- ja paikkasidonnaiset tekijät kuten luonnonvarat ja luontoarvot. Jotta niistä saadaan taloudellista ja ihmisten hyvinvointia kasvattavaa lisäarvoa, on vähennettävä kehityksen esteitä ja vahvistettava kasvua mahdollistavia tekijöitä. OECD pitääkin omiin vahvuuksiin perustuvan älykkään erikoistumisen toimintamallia erityisesti tällaisille alueille sopivana.

Suosituksissaan OECD pitää tärkeänä, että NSPA-alueen erityisolot huomioidaan jatkossakin kansallisissa ja Euroopan tason politiikkalinjauksissa. Suomessa OECD näkee tärkeänä, että maakuntauudistuksessa aluekehityksen näkökulma on laajasti ja vaikuttavasti mukana.

Lisätietoja:

aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, riitta.koskinen@esavo.fi
ennakointiasiantuntija Hanna Kautiainen, puh. 044 770 0519, hanna.kautiainen@esavo.fi
ennakointiasiantuntija Anne Kokkonen, puh. 044 770 0512, anne.kokkonen@esavo.fi

Linkki OECD:n sivuilla julkaistuun tiivistelmään:
 http://www.oecd.org/gov/regional-policy/northernsparselypopulatedareaspolicyhighlights.htm

Sisällysluettelo JOUSI 12/2016