Etelä-Savon maakuntaliiton tiedotuslehti. Huhtikuu 2016

Maahanmuuttokatsaus

Etelä-Savossa asui vuonna 2015 yhteensä 150 305 ihmistä, joista noin 3 000 eli 2 prosenttia, oli ulkomaan kansalaisia. He edustivat peräti 94 eri kansalaisuutta. Jotain muuta kieltä kuin suomea, ruotsia tai saamea maakunnan asukkaista puhuu äidinkielenään 4 270 henkilöä eli 2,8 prosenttia.  Kaikkiaan Etelä-Savossa puhuttiin vuonna 2015 74 eri kieltä. Yleisin kieli oli venäjä, jota puhui maakunnan vieraskielisistä äidinkielenään noin 40 prosenttia. Vaikka maahanmuutto on koko maan tavoin trendinomaisesti kasvanut 1990-luvulta alkaen ja nettomaahanmuutto on 2000-luvun aikana lähes tuplaantunut, ovat Etelä-Savon osuudet koko maahan suuntautuvasta maahanmuutosta ja ulkomaalaistaustaisesta väestöstä silti pysyneet pieninä.

Muun muassa nämä tiedot käyvät ilmi Etelä-Savon maakuntaliiton Tulevaisuusloikka – hankkeen (ESR) tuottamasta Kansainvälistyvä Etelä-Savo – trendikatsauksesta (1/2016).  Katsaus on luonteeltaan tilastokatsaus ja sen tarkoituksena on tarjota yleisluontoinen kokonaiskuva maakuntaan suuntautuvasta maahanmuutosta ja maahanmuuttajataustaisesta väestöstä sekä hahmotella maahanmuuton tulevaa kehitystä. Aineistona käytetään viimeisimpiä tilastotietoja ja muita aiheeseen liittyviä aineistoja. Katsauksen pääaineiston muodostavat Tilastokeskuksen muuttoliiketilasto, väestörakennetilasto sekä väestöennuste. Muina aineistoina katsauksessa on hyödynnetty muun muassa Maahanmuuttoviraston, Eurostatin sekä Euroopan muuttoliikeverkoston tietokantoja. Katsaus tarjoaa eri toimijoille (mm. kunnat, kansalaiset, viranomaiset) tiiviissä ja nopeasti omaksuttavassa muodossa pohjatietoa maahanmuuttoa koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon. Katsauksella pyritään myös selkeyttämään maahanmuuttoon liittyvää käsitteistöä sekä auttaa eri sidosryhmiä jäsentämään ja ymmärtämään paremmin maahanmuuton kokonaisuutta.

Katsausta on luettavissa osoitteessa: http://www.esavo.fi/resources/public//Maakuntaliitto/2016/Trendikatsaus_1_2016.pdf

Lisätiedot: Anne Kokkonen, anne.kokkonen(at)esavo.fi, 044 770 0512 ja Hanna Kautiainen, hanna.kautiainen(at)esavo.fi, 044 770 0519

Sisällysluettelo JOUSI 4/2016