Etelä-Savon maakuntaliiton tiedotuslehti. Maaliskuu 2016

Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaava

Etelä-Savon maakuntaliitossa laaditaan parhaillaan Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaavaa, jossa päivitetään kaikkia aluevarauksia. Keskeisin päivittämisen kohde on luonnonvarojen kestävä käyttö. Kaavaprosessissa tutkitaan mm. turvetuotannon ja vesistöjen virkistyskäytön yhteensovittamista. Luonnonvarojen kestävän käytön lisäksi maakuntakaavan päivitystarpeita on ilmennyt arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja maisemien merkinnöissä, luonnonsuojelualueiden toteuttamistilanteessa, vähittäiskaupan suuryksikkömerkinnöissä, kehittämisperiaatemerkinnöissä sekä mm. yksittäisissä matkailu- ja virkistysmerkinnöissä.

Maakuntakaavaluonnos oli nähtävillä 1.2.2016 – 11.3.2016 välisen ajan ja lausuntojen antoaika päättyi 15.3.2016. Kansalaiset ja yhteisöt jättivät kaavaluonnoksesta 55 kommenttia, joista yli puolet koski potentiaalisia turvetuotantoaluevarauksia (29). Lisäksi kantaa otettiin valtakunnallisesti arvokkaista moreeni- ja kallioaluevarauksista, maisema-alueista ja ampumaradoista. Yksittäisiä muistutuksia jätettiin mm. teknisen huollon aluevarauksista.

Lausuntoja kaavaluonnoksesta pyydettiin 65 eri taholta ja niitä on tuli kaikkiaan 40.

Muistutukset ja lausunnot sekä niiden vastineet käsitellään huhtikuun maakuntahallituksessa. Tämän jälkeen laaditaan maakuntakaavaehdotus, joka asetetaan nähtäville syys-lokakuussa. Tavoitteena on, että maakuntavaltuusto hyväksyy Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaavan marraskuussa. Vuoden 2016 alussa voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen mukaisesti maakuntakaavoja ei enää tarvitse alistaa ympäristöministeriön vahvistettavaksi, vaan maakuntavaltuusto päättää kaavasta.

Lisätietoja: kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, 0400 977 672

Sisällysluettelo JOUSI 3/2016