Etelä-Savon maakuntaliiton tiedotuslehti. Helmikuu 2016

Ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) varautumissuunnitelma

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on käynnistänyt osana hallituksen Kilpailukyvyn vahvistamisen kärkihanketta Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) –hankkeen. Sen rahoitukseen on varattu valtion budjetissa tällä hallituskaudella käytettäväksi yhteensä 30 miljoonaa euroa. Puolet rahasta käytetään valtion ja suurten kaupunkien kasvusopimuksiin ja valtakunnallisesti merkittävien kasvukäytävien kehittämiseen, puolet ennakoivan rakennemuutoksen toimenpiteisiin. TEM on pyytänyt maakunnan liittoja valmistelemaan ennakoivan rakennemuutoksen (ERM) varautumissuunnitelmat vuosille 2016-2018.

Varautumissuunnitelmilla on tarkoitus vahvistaa maakuntien resilienssiä eli muutosjoustavuutta tunnistamalla riskialueita ja riskialoja ja varautumalla niiden haasteisiin. ERM-rahoitusta osoitetaan erityisesti kasvua ja uudistumista tukeviin nopeisiin kokeiluihin, älykkääseen erikoistumiseen ja ennakoiviin toimiin, jotka tukevat hallituksen kärkihankkeita. Rahoituksella tuetaan erityisesti sellaisten merkittävien kehittämiskokonaisuuksien liikkeelle saamista, joihin muut käytössä olevat rahoitusvälineet eivät taivu. Hankkeilta edellytetään myös uutuusarvoa.

Etelä-Savon ERM-varautumissuunnitelman rahoitusta kaavaillaan käytettäväksi kahteen teemakokonaisuuteen: saavutettavuuden ja logistiikan parantamiseen sekä matkailu – palvelut – vapaa-aika –teemaan.

Saavutettavuudessa ja logistiikassa harvaan mutta kauttaaltaan asutulla Etelä-Savolla on erityishaasteita niin raaka-aineiden, tuotteiden, ihmisten, palvelujen kuin tiedonkin liikkumisessa. Näihin haetaan logistiikan optimaalisia ratkaisuja ja uusia innovatiivisia toimintamalleja.

Matkailun, palvelujen ja vapaa-ajan osalta keskeistä on lisätä maakunnan vetovoimaa ja matkailutuloa mm. kehittämällä Saimaata kansainvälisenä matkailukohteena. Asiakaslähtöiset palvelukokonaisuudet ja niiden tehokas markkinointi ja myynti tuovat tuloa koko vesistöiseen maakuntaan.

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) hyväksyy ERM-suunnitelman maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman täydennyksenä. Valmistelutyö perustuu maakunnan muihin kehittämisprosesseihin, mm. maakuntaohjelmaan, Itä-Suomen liikennestrategiatyöhön, älykkään erikoistumisen strategiaan ja vastikään valmistuneisiin tulevaisuuden skenaarioihin.

Valtioneuvosto päättää ERM-rahoituksen alueellisesta kohdentamisesta kevään kuluessa. Hankerahoituksen myöntää maakuntaliitto.     

Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Tomi Heimonen 050 522 8587, tomi.heimonen@esavo.fi

Sisällysluettelo JOUSI 2/2016