Etelä-Savon maakuntaliiton tiedotuslehti. Helmikuu 2016

Tuulivoimaa käsittelevä maakuntakaava on vahvistettu

Ympäristöministeriö on vahvistanut tuulivoimaa käsittelevän Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan. Ministeriö vahvisti kaavan kokonaisuudessaan maakuntavaltuuston 9.6.2014 hyväksymässä muodossa. Vahvistuspäätöksessään ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n nojalla määrännyt kaavan tulemaan voimaan 3.2.2016. Ympäristöministeriö käsitteli samalla maakuntavaltuuston tekemästä hyväksymispäätöksestä jätetyt kaksi valitusta ja hylkäsi ne.

Vahvistetussa kaavassa osoitetaan yhdeksän tuulivoiman jatkosuunnitteluun soveltuvaa aluetta ja näiden suunnittelua ohjaavia erityismääräyksi. Lisäksi kaavassa annetaan kaikkea teollisen kokoluokan tuulivoimatuotantoa koskevia suunnittelumääräyksiä.

Helmikuun ensimmäinen päivä voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen myötä tämä kaava oli viimeinen maakuntakaava Etelä-Savossa, joka alistettiin ympäristöministeriön vahvistuskäsittelyyn. Jatkossa maakuntakaavojen voimaantulosta päättää suoraan maakuntavaltuusto.

Lisätietoja: http://www.esavo.fi/tuulivoimakaava, kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen 0400977672, janne.nulpponen@esavo.fi

Sisällysluettelo JOUSI 2/2016