Etelä-Savon maakuntaliiton tiedotuslehti. Tammikuu 2016.

Etelä-Savon maakuntaliitto päivittää maakuntakaavaa

Maakuntahallitus käynnisti elokuussa 2014 toisen vaihemaakuntakaavan laadinnan. Tässä 2. vaihemaakuntakaavassa päivitetään nykyinen 2010 vahvistettua maakuntakaavaa. Suurimpina muutoksina kaavassa käsitellään kaupan aluevarauksia sekä turvetuotantoa. Muilta osin muutostarpeet perustuvat pääasiassa eri maankäyttömuotojen suunnittelu- ja toteutustilanteiden täsmentymisiin. Useista yksittäisistä muutostarpeista huolimatta nykyinen maakuntakaava on kokonaisuutena edelleen varsin toimiva ja strategisilta valinnoiltaan ajantasainen. Tämän vuoksi nyt vireillä olevaa 2. vaihemaakuntakaavaa voidaan kuvata voimassaolevan Etelä-Savon maakuntakaavan päälle tulevana päivityselementtinä.

Maakuntahallitus päätti kokouksessaan 18.1., että kaavan valmisteluvaiheen virallinen kuuleminen järjestetään helmi-maaliskuulla. Kaava on nähtävillä kansalaisille 1.2.-11.3. välisenä aikana. Kaava-aineisto asetetaan nähtäville maakuntaliiton ja jäsenkuntien ilmoitustauluille sekä maakuntaliiton kotisivuille osoitteeseen http://www.esavo.fi/vaihemaakuntakaava2. Nähtävilläolosta kuulutetaan erikseen maakunnan lehdissä. Viranomaisia ja muilta keskeisiä intressitahoja pyydetään jättämään lausuntonsa 15.3 mennessä. Kuulemisen perusteella korjattu kaavaehdotus valmistuu toiseen kuulemiseen keväällä ja kaava saatetaan valtuuston hyväksyttäväksi ensi syksynä.

Tekeillä olevaa 2. vaihemaakuntakaavaa laaditaan keskellä merkittävää maankäyttö- ja rakennuslain muutosta. Muutoksen myötä ympäristöministeriön vahvistusmenettelystä luovutaan ja maakuntakaavan hyväksyy lopullisesti maakuntavaltuusto. Muutos astuu voimaan 1. helmikuuta ja koskee siten myös Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaavaa.

Vähittäiskaupan suuryksiköt on mitoitettava

Keskusverkon, asumisen ja elinkeinorakenteen osalta merkittävin muutos liittyy vähittäiskaupan varauksiin. Maankäyttö- ja rakennuslain muutos vähittäiskauppaa koskevien erityissäännösten osalta tuli voimaan 15.4.2011. Sen mukaan maakuntakaavassa on määriteltävä ohjattava vähittäiskaupan sijoittumista aiempaa yksityiskohtaisemmin. Mm. vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitus on osoitettava kaavassa riittävällä tarkkuudella.

Kaavaluonnos perustuu laadittuun Kaupan palveluverkkoselvitykseen, jonka lähtökohtana on ydinkeskustojen ja maakunnassa jo tunnistettujen kaupan alueiden kehittäminen. Kaupunkien ja keskisuurten taajamien ydinkeskustojen lisäksi kaavaluonnokseen esitetään osoitettavaksi seitsemän kaupan keskittymää, vähittäiskaupan suuryksikköaluetta, jotka on tarkoitettu ensisijaisesti ydinkeskustoihin heikosti soveltuvan tilaa vievän erikoiskaupan tarpeisiin: Vehmaa (Juva), Karikko (Mikkeli), Nojanmaa (Savonlinna), Visulahti (Mikkeli), Kuortti (Pertunmaa), Länsiväylä (Pieksämäki) ja Laitaatsilta (Savonlinna). Näille kullekin esitetään osoitettavaksi vähittäiskaupan enimmäisrakennusoikeus alueella.

Maakuntakaavassa esitetään määriteltäväksi merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön alaraja, joka vaihtelee erikokoisissa taajamissa. Seudullisuuden raja-arvo tarkoittaa, että tätä pienempien vähittäiskaupan yksiköiden kaavoittaminen voidaan toteuttaa kuntien omin kaavoin ilman maakuntakaavan erityismerkintöjä. Esitetty yleinen alaraja (3000 k-m2) turvaa kaupan rakentamismahdollisuuksia myös pienemmissä taajamissa.

Turvetuotantoon soveltuvat suot uutena merkintänä

Ympäristönsuojelulakia uudistettiin vuonna 2014. Ympäristölupa on edelleen edellytys turvetuotannon aloittamiselle, mutta myös maakuntakaavoituksen asemaa vahvistettiin. Maakuntakaavassa tarkastellaan ja arvioidaan turvetuotannon vaikutuksia yksittäistä ympäristölupamenettelyä laajemmin ja kokonaisvaltaisemmin.

Maakuntakaavan selvityksessä on karsittu tuotantoon soveltuvia soita n. 200 turvemassaltaan tuotantokelpoisen suon joukosta käyttämällä valintakriteerejä. Kriteerit on muodostettu maakuntavaltuuston tavoitteenasettelun, kansalaisille suunnatun verkkokyselyn ja sidosryhmien kanssa toteutettujen työpajojen pohjalta. Kriteeristössä on käytetty asumiseen, vapaa-aikaan, vesistöjen virkistyskäyttöön ja luonnonympäristön arvoihin liittyviä arvoja. Merkittävin arvioitava tekijä on turvetuotannon vaikutus vesistöihin. Tätä on selvitetty valuma-aluekohtaisesta Suomen ympäristökeskuksen toteuttamalla vesistövaikutusten arvioinnilla. Selvitysten perusteella maakuntakaavassa esitetään osoitettavaksi maakunnan omaa energiaturvetarvetta vastaava määrä tuotantoon soveltuvia alueita, kaikkiaan 14 suota. Alueille esitetään annettavaksi jatkosuunnittelua ohjaavia suunnittelumääräyksiä. Lisäksi maakuntakaavaan esitetään lisättäväksi suunnittelumääräys, jolla ohjattaisiin kaikkea turvetuotannon suunnittelua Etelä-Savossa.

Poimintoja suunnittelutilanteen päivitysesityksistä

Luonnonympäristön osalta kaavaa esitetään täydennettäväksi toteutuneen suojelutilanteen sekä valtakunnallisten inventointien osalta. Kaavassa esitetään huomioitavaksi valtakunnallisen soidensuojelun täydennysohjelman kohteet vain valtion maiden osalta.

Kulttuuriympäristön vaalimisen osalta maakuntakaavaa esitetään päivitettäväksi valtakunnallisesti arvokkaiden rakennetun kulttuuriympäristön alueiden osalta valtioneuvoston päätöksen mukaisesti. Lisäksi kaavaa esitetään päivitettäväksi maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden sekä perinnemaisemakohteiden inventoinnin mukaisesti.

Teknisen huollon verkostojen esittämistapoihin maakuntakaavassa esitetään muutoksia. Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen nykyisiin toimintoihin liittyen esitetään lisättäväksi kaavaan suoja-alueita. Luonnoksessa tullaan tarkastelemaan lisäksi ampumaratojen osoittamistarpeita.

Lisäksi päivityksiä esitetään tehtäväksi mm. yksittäisiin teollisuuden, puuterminaalien, virkistyksen, matkailun ja luonnonvarojen käytön merkintöihin.

Etelä-Karjalan maakuntakaava esitetään kumottavaksi kokonaan Mikkeliin liittyneen entisen Suomenniemen kunnan alueelta ja korvattavaksi Etelä-Savon maakuntakaavan mukaisilla merkinnöillä ja määräyksillä.

Lisätietoja: aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen (jarmo.vauhkonen@esavo.fi), puh. 040 723 6760 ja kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen (janne.nulpponen@esavo.fi, p. 0400 977 672)

Sisällysluettelo JOUSI 1/2016