Etelä-Savon maakuntaliiton tiedotuslehti. Tammikuu 2016.

Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategiaa arvioitiin

Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategian 2014 – 2017 vaikuttavuutta arvioitiin syksyllä 2015 tehdyssä välikatselmuksessa. Työn tavoitteena oli selvittää, miten maakunnan vahvat innovaatiokärjet – metsäbiomassan uudet tuotteet ja tuotantomenetelmät, puhdas vesi ja ympäristöturvallisuus sekä älykkäät ja toiminnalliset materiaalit – ja kehittyvät kärjet – luomu ja digitaalisuus – ovat vieneet maakunnan kehitystä eteenpäin.

Välikatselmukseen haastateltiin yhteensä 68 asiantuntijaa, jotka edustivat kärkialojen erilaisia sidosryhmiä. Haastateltaviksi asiantuntijoiksi valittiin erityisesti aktiivisia hanketoimijoita ja alan yritysten edustajia, joilta koottiin näkemyksiä edustamiensa kärkialojen kehityksestä ja aluekehitysvaikutuksista.

Vaikka älykäs erikoistuminen nousi eurooppalaiseen aluekehityssanastoon vasta nykyisen ohjelmakauden valmistelussa, on Euroopassa, Suomessa ja Etelä-Savossa jo pitkään satsattu alueellisen innovaatiokyvyn kasvattamiseen. Tässäkin arvioinnissa haetaan vaikutuksia ja vaikuttavuutta vuosien, jopa vuosikymmenten perspektiivillä. Jo työn alkaessa oli tiedossa, että innovaatiopanostusten vaikuttavuuden arviointi on vaikeaa, vaikutukset eivät synny heti, eikä niitä voi tarkkaan mitata.

Kaikilla kärkialoilla on merkittävästi kasvatettu osaamista, saatu lisäarvoa verkostoitumisesta ja parannettu tutkimusinfraa. Aluekehitysvaikuttavuutta syntyy erityisesti silloin, kun hankkeissa voidaan hyödyntää yritysten osaamista ja investointitarpeita, vastata akuuttiin markkinakysyntään tai yhteiskunnallisiin haasteisiin. Näistä esimerkkeinä ovat vaikkapa eräät bioenergiahankkeet, Savonlinnan kuitulaboratorio ja Digital Mikkeli –kokonaisuus.

Ideoiden kaupallistamisessa, tuotteiden ja osaamisen myymisessä ja yhteistyössä osoittautui olevan parantamisen varaa. Myös kehittämishankkeiden ja elinkeinoelämän tarpeiden parempaa kohtaamista toivottiin. On hyvä myös suhteuttaa oma tekemisensä valtakunnalliseen ja kansainväliseen ympäristöön – ”Kun luulee olevansa alan huipulla, niin aina joku on kuitenkin edellä.”

Arviointityön toteutti maakuntaliitossa DI Riikka Tanskanen. Lisätietoja Riitta Koskinen (040 540 5903) ja Hanna Makkula (0400 618 489).

Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategian vaikuttavuuden arvioinnin välikatselmus on kokonaisuudessaan luettavissa tästä.

Muita aihealueen julkaisuja:

Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategia 2014 – 2017: http://www.esavo.fi/resources/public//Maakuntaliitto/Julkaisut/alykkaan_erikoistumisen_strategia_etela-savo.pdf

Sisällysluettelo JOUSI 1/2016