Etelä-Savon maakuntaliiton tiedotuslehti. Maaliskuu 2015.

Turvesoiden kaavoitus puhutti

Etelä-Savon toinen vaihemaakuntakaava on parhaillaan valmisteilla. Maakuntaliiton virasto laatii kaavan luonnosta, joka on tulossa kansalaisten nähtäville syksyllä 2015. Maakuntahallitus kävi kaavaluonnoksen valmistelusta vilkkaan keskustelun ja evästi liiton virastoa valmistelusta maanantaina 23. maaliskuuta.


Turvesuot puhuttivat Pekka Seleniusta ja Anne Otranen-Silvennoista. Taustalla Tanja Hartonen-Pulkka.

Erityisesti maakuntahallitusta puhuttivat ennalta arvatusti turvesuot. Jo maakuntavaltuusto edellytti marraskuussa 2014, ettei uusi turvetuotanto saa liata maakunnan puhtaita vesiä.

- Hallituksen keskustelussa tulivat esille sekä se, miten pystymme turvaamaan vesistöjen puhtauden, että se, miten turvata turvetuotannon tulevaisuus, sanoo maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen (kesk.).

- Turpeella tuotetaan Etelä-Savossa myös merkittävästi energiaa, korostaa hallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja Teemu Hirvonen (sd). Karkean arvion mukaan turvetuotanto työllistää suoraan ja välillisesti joitakin satoja henkilöitä maakunnassa.

Vesistöjen puhtaus on Etelä-Savossa sekä maakuntavaltuuston että -hallituksen mielestä erityisen tärkeää, koska matkailu ja vapaa-ajan asutus ovat alueella poikkeuksellisen tärkeä elinkeino.

- Uudet puhdistustekniikat saattavat asettaa kuitenkin koko turvetuotannon uuteen valoon, toteaa maakuntahallituksen toinen varapuheenjohtaja Pekka Selenius (kok.). Niiden avulla pystytään ehkä jo piankin poistamaan paitsi humus myös värihaitat.

Kaikki luonnontilaiset suot suojassa turvetuotannolta

Koko puheenjohtajisto korostaa sitä, että yhtään luonnontilaista suota ei Etelä-Savossa oteta turvetuotantoon. Kaikki maakuntakaavaan merkittävät turvesuot ovat jo nyt ojitettuja.

Maakuntahallitus sai 23. maaliskuuta kokouksessa tiedokseen muun muassa ne kriteeriehdotukset, joiden pohjalta liiton virasto yhdessä kuntien ja muiden viranomaisten kanssa alkaa valita turpeen ottoon soveltuvia soita vajaan 190 suon joukosta. Tavoite on karsia tuossa vaiheessa soiden määrä noin 60 – 80:een.

Turvesoiksi kelpaavat vain jo ojitetut ja pinta-alaltaan yli 30 hehtaarin kokoiset suot. Kriteereitä on Etelä-Savossa kaikkiaan kymmenkunta. Kun kriteerit täyttävät turvesuot on valittu, niille jokaiselle tehdään arvio turvetuotannon vesistövaikutuksista. Vasta sen jälkeen valitaan ne suot, jotka merkitään kaavaan mahdollisiksi turpeen ottoon soveltuviksi soiksi.

Selvityksiä tehtävä runsaasti

Toinen vaihemaakuntakaava liittyy erityisesti maakunnan luonnonvaroihin, muun muassa maa-ainesten eli esimerkiksi juuri turpeen ottoon. Lisäksi se käsittelee arvokkaita maisemia ja kulttuuriympäristöjä. Nykyistä maakuntakaavaa täydennetään myös palveluverkon eli esimerkiksi kaupan suuryksikköjen osalta.

Vaihemaakuntakaavaluonnos edellyttää useita erilaisia selvityksiä. Osa selvityksistä on jo tehty, osa tekeillä. Kaavaluonnosta varten on tehty tai tehtävä selvitykset maakunnan palveluverkosta, Saimaan matkailualuemerkintöjen vaikutuksista norppaan, retkisatamien päivitystarpeista, turvesoista ja turpeenotosta sekä erityisesti turpeenoton vesistövaikutuksista, maakunnan sora- ja kiviaineksista (valmis) ja bioenergia-alan logistiikkatarpeista sekä arvokkaista maisema-alueista ja arvokkaista kulttuuriympäristöistä. Selvitykset tekee tai teetättää Etelä-Savon maakuntaliitto.


Marisa Hukkanen ja Kaija Viljakainen kuuntelevat.

Toinen vaihemaakuntakaava täydentää Etelä-Savon voimassa olevaa maakuntakaavaa ja ensimmäistä vaihemaakuntakaavaa eli ns. tuulivoimakaavaa, joka on parhaillaan ympäristöministeriössä vahvistettavana. Tuulivoimakaavan vahvistusta odotetaan vuoden lopulla.

Toisen vaihemaakuntakaavan luonnoksen valmistuttua, liiton virasto alkaa valmistella kaavaehdotusta. Se tullee lausunnoille ja nähtäville vuonna 2016. Maakuntavaltuusto hyväksynee kaavan loppuvuodesta 2016, ja voimaan kaava tullee vuonna 2017, kun ympäristöministeriö on sen vahvistanut.

Maakuntakaavat ovat yleispiirteisiä kaavoja, jotka ohjaavat maankäyttöä ja muun muassa kuntien kaavoitusta maakunnassa. Yksityiskohtaisesta maankäytöstä vastaavat kunnat.

Lisätietoja antavat vs. aluesuunnittelujohtaja Sanna Poutamo, puh. 040 724 9618, ja kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, puh. 0400 977 672.